کارشناس حسابداری | مرکز قزوین

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  قزوین , قزوین
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

*  بستن روزانه صندوق شعبه (شامل جمع کل وجوه و چکهای دریافتی و ارسال به بانک به صورت روزانه)

 کنترل فاکتورهای باز شعبه به صورت روزانه و انجام پیگیریهای

لازم

کنترل و پیگیری وصول مطالبات

 کنترل و نظارت بر هزینه های جاری شعبه و مقایسه با بودجه و

ارائه گزارش