موزع(مامور پخش) | تهران

لجستیک و حمل و نقل
تهران , تهران

موزع(مامور پخش) | تهران

گروه :   لجستیک و حمل و نقل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

موزع تحت نظارت و سرپرستی مستقیم سوپروایزر توزیع، وظیفه و مسئولیت ورود به موقع به سازمان و انجام امور اولیه توزیع و امور حسابداری فاکتورهای توزیع شده، بارگیری بسته ها از انبار، مراجعه به آدرس مشتری و تحویل محموله به ایشان، انجام عملیات تسویه فاکتورها و در صورت نیاز  مرجوعی کامل و ناقص کالا، خروج از فروشگاه و مراجعه به سازمان در پایان عملیات توزیع در راستای تحقق استراتژیها، اهداف و برنامه های توزیع سازمان و سرپرست توزیع و تحصیلداری را بر عهده دارد. ایشان براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی واحد توزیع، دستورات سوپروایزر توزیع،  سرپرست توزیع و تحصیلداری و مدیرمرکز تهران و البرز و با توجه به قوانین حکومتی، فرآیندها، روشها، رویه های اجرایی، فرم ها، شیوه های انجام وظایف و بارعایت اخلاق حرفه ای در توزیع انجام وظیفه می نماید.