توسعه گر محصولات خانگی | اصفهان

بازاریابی / مارکتینگ
اصفهان , اصفهان

توسعه گر محصولات خانگی | اصفهان

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  اصفهان , اصفهان
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

ویزیتور محصولات خانگی تحت نظارت و سرپرستی مستقیم سوپروایزر فروش محصولات خانگی، وظیفه و مسئولیت مانیتور دائم منطقه تحت ویزیت، مراجعه به مشتریان، شناسایی نیازهای مشتریان و ویزیت ایشان، مارکتینگ، دریافت درخواست و فروش کمی و کیفی مناسب و پیگیری های مرتبط با هر مشتری در راستای تحقق استراتژی ها، اهداف و برنامه های فروش سازمان و مدیریت فروش را بر عهده دارد. ایشان براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی واحد فروش، دستورات سوپروایزر، مدیر منطقه، معاونت و مدیر فروش محصولات خانگی و با توجه به فرآیندها، روشها، رویه های اجرایی، فرم ها، شیوه های انجام وظایف و بارعایت اخلاق حرفه ای انجام وظیفه می نماید.